Bikash Shrestha

+977-9849636369
email@shresthab.com.np
bikashshrestha.bks@gmail.com

JAVA Play Framework Spring Framework Hibernate JPA PostgreSQL Javascript AngularJS Jasmine Framework Karma Protractor HTML5/CSS3 jQuery

Java Developer at F1Soft International.

Software Developer at RoyalePi Technology.