Bikash Shrestha

+977-9849636369
email@shresthab.com.np
bikashshrestha.bks@gmail.com

JAVA Play Framework Hibernate JPA HTML5/CSS3 Javascript jQuery

Software Developer at RoyalePi Technology.

www.000webhost.com